Som especialistes en tractaments d'humitats

mortero draining
 
Humitats capil·laritat
 
diagnostic gratuit

Després d'instal·lar els dispositius MURSEC, MURSEC ECO o DRYZONE, immediatament i sense cap necessitat d’esperar que el mur estigui sec, ja es poden arrebossar els paraments fent servir el morter microporós DRAINING, que accelera enormement el procés d'assecament, i evita l'efecte de cristal·lització de les sals.

El morter antihumitat és el complement perfecte de les tecnologies MURSEC i MURSEC ECO. És un morter de sanejament constituit per una xarxa de microporus que absorbeixen i extrauen l'aigua del mur, fent que s'evapori i llançant-la a l'atmosfera.

El morter Draining s'aplica en substitució de l'arrebossat existent, que ja està degradat per les sals. El morter Draining té propietats excepcionals, i es pot aplicar sobre totxo, pedra, formigó o qualsevol altra superfície que no sigui morter de calç, ciment o guix, per tal d'eliminar les humitats en parets i murs.

El morter permet un acabat fi o rugós. Servit en sacs de 25 Kg, conté sílice en granulometria molt fina. Això fa possible deixar l'arrebossat amb un acabat molt similar al guix. També podem utilitzar DRAINING concentrat, al qual s'ha d'afegir l'àrid de la zona i el corresponent ciment Pòrtland, amb la finalitat d'aconseguir un acabat amb l'estètica desitjada.

Passades dues dues setmanes després d'aplicar el morter DRAINING, la paret ja queda llesta per pintar, febt servir pintura transpirable.

A Rehabilit podem ocupar-nos i fer-nos reponsables de tot el procés d’assecament, gràcies a la instal·lació dels sistemes MURSEC, MURSEC ECO o DRYZONE, i mitjançant l’aplicació del morter DRAINING. Donem d'aquesta forma una solució integral, amb garantia complerta i sense excuses.

els 4 avantatges del Draining

Eviti temps d'espera: El morter pot aplicar-se immediatament després d'instal·lar el sistema MURSEC o MURSEC ECO, i por ser pintat als 15 dies de la seva aplicació amb pintura transpirable a base de silicats o de resines de pliolite.

La humitat a la paret i en murs s'asseca per difusió i permeabilitat: No per contenció ni impermeabilització. També disposem del morter en base cal.

Anti sals: La seva estructura interna està dissenyada per contenir les sals durant el procés d'assecament. Així s'eviten els escrustonats i les eflorescències.

Solució integral: Podem ocupar-nos i responsabilitzar-nos de tot el procés d’assecament de la paret amb humitat, inclòs del canvi de revestiment degradat, oferint una garantia complerta i definitiva. Sense excuses.